ทริป “ พ ะ เ ย า อี ส แ ฮ ป ปี้ ”

|| กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม ||...