Author: Tanyawan

ข้อมูลโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพช่างผม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต Beauty For a Better Life โดยลอรีอัล ประเทศไทย

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินโครงการ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพช่างผมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือBeauty For a Better Life โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสทางสังคมได้รับโอกาสในฝึกอา ชีพช่างผม เพื่อสามารถสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและ จุนเจือครอบครัว และสร้างคุณค่าในตัวเอง โครงการ Beauty For a Better Life เป็นโครงการที่ก่อ ตั้งและกํากับดูแลโดยมูลนิธิลอรีอัล ซึ่งมีการดําเนิน โครงการในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยโครงการนี้ มอบหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพที่มีคุณภาพสูงที่ฝึกสอน โดยผู้เชี่ยวชาญ ให้แก่ผู้ขาดโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพื่อให้สามารถนํามาประกอบอาชีพได้จริง ในประเทศไทย โครงการ Beauty For a Better Life เริ่มเมื่อปี 2560 ในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการอบรมไปแล้วกว่า 4 รุ่น มีผู้จบหลักสูตรจํานวน 43 คน จากโครงการฯ ในกรุงเทพฯ ที่ลอรีอัลได้ร่วมมือ กับ สถาบันนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ ซึ่งผู้จบ หลักสูตรต่างก็ได้นําเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับ จากโครงการฯ ไปประกอบอาชีพช่างผมได้ตามความ มุ่งหวังและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อจะสามารถ ประสบความสําเร็จในอาชีพหลักสูตร Beauty For a Better Life ใช้ระยะเวลา 15 สัปดาห์ รวม 516 ชั่วโมง ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เทคนิคและศาสตร์ของการ ทําผมจากผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักสูตรการสอนครอบคลุมถึงการฝึกทักษะการสระ ไดร์ การตัดผม การดัด และทําสีผม เพื่อจะนํามาพัฒนา ฝีมือตนเองและสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพอย่างยั่งยืน ล่าสุด ลอรีอัล ได้เปิดโครงการ Beauty For a Better Life ในจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมมือกับ 65 Hair Studio โดยเริ่มการอบรมนักเรียนรุ่นที่ 1...

Read More

“มิชลิน ไกด์” ประกาศขยายตัวสู่เชียงใหม่

มิชลินประกาศความพร้อมในการจัดทําคู่มือ “มิชลิน ไกด์” ฉบับปี 2563 ในประเทศไทย โดยรุกขยายขอบเขตการคัดสรรแนะนําร้านอาหารและที่พักไปยังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้คู่มือฉบับที่ 3 ของไทยซึ่งมีกําหนดเปิดตัวปลายปีนี้ในชื่อ “มิชลิน ไกด์ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ตและพังงา” (The MICHELIN Guide Bangkok, Chiang Mai, Phuket & PhangNga 2020) สะท้อนเอกลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารใน 3 ภูมิภาคของไทย ทั้งภาคกลาง ภาคใต้ และ ภาคเหนือ นายเสกสรรค์ ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามมิชลิน จํากัด และเลขาธิการกลุ่มมิชลินประจําเอเชียตะวันออกและ ออสเตรเลีย เปิดเผยว่า เชียงใหม่…ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไทยมีความน่าสนใจในฐานะแหล่งมรดกภูมิปัญญาทาง วัฒนธรรมและอาหารที่สําคัญแห่งหนึ่งของประเทศ อาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและโรงแรมที่พักที่สะท้อนอัตลักษณ์ ท้องถิ่นอย่างโดดเด่นเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูด “มิชลิน ไกด์ ให้ตัดสินใจเข้ามาดําเนินการสํารวจ คัดเลือก และจัดอันดับร้านอาหารและที่พัก ในเชียงใหม่ “เนื้อหาของคู่มือ มิชลิน ไกด์” ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากจังหวัดที่มีอยู่เดิม คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และพังงา ตอกย้ําให้เห็นถึงความหลากหลายของอาหารไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการผสมผสานของเชื้อชาติต่างๆ ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิง อาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจ” นายเสกสรรค์ กล่าว เชียงใหม่สืบสานวัฒนธรรมล้านนาในหลายด้าน ซึ่งรวมถึงด้านอาหารแลtสถาปัตยกรรม อีกทั้งตลอดระยะเวลาหลายร้อยปีที่ผ่าน มายังได้ซึมซับรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากมอญ เขมร ลาว และพม่า เอาไว้ด้วย ด้วยรากฐานดังกล่าวปัจจุบันเชียงใหม่ได้เติบโต กลายเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัย วงการอาหารของเชียงใหม่พัฒนาโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง มีร้านอาหารเก๋ๆ จํานวนมาก ทั้งยังมีอาหาร นานาชาติให้เลือกสรรมากมาย อีกทั้งเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงจํานวนมากที่สุดถึง 27 แห่งในเขตภาคเหนือตอนบน จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกผัก ผลไม้ และสมุนไพรที่สําคัญของประเทศ ร้านอาหารในเมืองเชียงใหม่จึงได้เปรียบในแง่การเข้าถึงวัตถุดิบ ที่สดใหม่สามารถนําเสนออาหารเทรนด์สุขภาพภายใต้แนวคิด “ฟาร์ม-ทู-เทเบิล” (Farm-to-Table) ได้อย่างแท้จริง และการนําเสนอ ความคุ้มค่าเชิงราคาในส่วนของอุตสาหกรรมบริการ เชียงใหม่ยังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง...

Read More

ชีวาแคร์คลินิก ศูนย์บริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด เชียงใหม่

ชีวาแคร์ ตั้งอยู่บนถนนที่เงียบสงบใกล้กับถนนอันคึกคักอย่างนิมมานเหมินทร์ ชีวาแคร์ให้บริการการรักษาแบบองค์รวม ตั้งแต่การรักษาทางการแพทย์ จนถึงการรักษาโดยการทำกายภาพและกิจกรรมบำบัด เราเน้นให้การรักษาโรคที่เกี่ยวกับสมองและปัญหาทางระบบประสาท โรคเกี่ยวกับการปวดต่างๆ เช่น โรคไมเกรน โรคออฟฟิสซินโดรม อาการปวดที่เกิดจากกระดูกเสื่อม ฯลฯ การฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง การฟื้นฟูหลังผ่าตัด และเวชศาสตร์การป้องกันก่อนเกิดโรค ภายใต้หลังคาเดียวกันของชีวาแคร์ เราได้รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การฟื้นฟู นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้คุณได้รับการรักษาแบบองค์รวมและการประเมินการรักษาเฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นเรายังมีเครือข่ายทางการแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคลินิกเฉพาะทางต่างๆอีกด้วย ชีวาแคร์คลินิกยึดมั่นในการบริการอย่างเป็นมิตรตามหลักองค์ความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์ เรายินดีต้อนรับให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางแพทย์และกายภาพบำบัด 8 ถนนศิริมังคลาจารย์ ซอย 11 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 www.chivacare.com 053-005-457...

Read More

ปฏิวัติวงการธุรกิจเน็ตบ้านสู่ศักราชใหม่ AIS Fibre ประกาศเดินเกมสร้างแบรนด์แกร่ง ชูแนวคิด “เร็วกว่า ดีกว่า ง่ายกว่า” รายแรกในไทยที่ดูแลแบบครบวงจร ตอกย้ำความเป็น Game Changer ตัวจริงของธุรกิจบรอดแบนด์

AIS Fibre ประกาศวิสัยทัศน์ตอกย้ำความเป็น Game Changer ยกเครื่องปรับยุทธศาสตร์องค์กรครั้งใหญ่ ทั้งการยกระดับเทคโนโลยี การบริการ และวัฒนธรรมองค์กร เดินหน้านำองค์กรสู่ศักราชธุรกิจเน็ตบ้านมิติใหม่เพื่อคนไทย มอบประสบการณ์ “คุณภาพเป็นที่ 1” จากความทุ่มเทของทีมงานมืออาชีพ ผนึกกำลังทั้ง AIS –Fibre Family มอบประสบการณ์ใหม่ที่มากยิ่งกว่าให้ลูกค้าได้ใช้งานเน็ตบ้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมความประทับใจแบบเหนือความคาดหมาย มุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น “The Most Admired Internet Service Provider in Thailand”หรือผู้ให้บริการเน็ตบ้านที่ลูกค้าไว้วางใจ เลือกใช้ และชื่นชอบเป็นอันดับ 1 ของไทย ในปี 2563 ภายใต้แนวคิด “เร็วกว่า ดีกว่า ง่ายกว่า (Forward, Better, Simple)” นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า “นับตั้งแต่เริ่มต้นเปิดให้บริการ AIS Fibre ในเดือนเมษายน 2558 ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ในฐานะ Game Changer ที่สร้างตลาดใหม่จากเทคโนโลยีไฟเบอร์ออพติกแท้ 100% รายแรก รายเดียวในประเทศไทย มอบคุณภาพและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า พร้อมพลิกโฉมอุตสาหกรรมเน็ตบ้านของไทยไปอีกขั้น รวมถึงเป็นอีกหนึ่ง Digital Infrastructure ที่เสริมความแข็งแกร่งให้แก่การเป็น Digital Life Service Provider ของเอไอเอส ได้อย่างสมบูรณ์แบบ จากวันนั้นถึงวันนี้ เราไม่เคยหยุดยั้งในการมุ่งมั่นพัฒนาบริการในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง และพบว่าภาพรวมผู้บริโภคเริ่มมีความพร้อมและคุ้นเคยกับการใช้งานเน็ตบ้าน จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำงานมากยิ่งขึ้น วันนี้เราจึงพร้อมแล้วที่จะยกระดับการให้บริการในฐานะ Game Changer อุตสาหกรรมเน็ตบ้านประเทศไทยอีกครั้ง ด้วยการ Transformation องค์กรครั้งใหญ่ เดินหน้าทำธุรกิจแบบมิติใหม่ มุ่งเป็นที่ 1 ในการให้บริการเน็ตบ้านคุณภาพแบบครบวงจร” “โดยกระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กรครั้งนี้ เริ่มต้นจุดประกายตั้งแต่ภายในองค์กร ทั้งการปรับวิธีคิดที่ยึดหลัก Customer Centric ตั้งแต่พนักงานระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารระดับสูงสุด จะมองความต้องการของลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวกันและมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมทั้งปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและขีดความสามารถใหม่ๆ ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อส่งต่อปณิธานของ AIS Fibre ในการสร้างประโยชน์ในทุกมิติให้แก่ลูกค้าชาวไทย” จากที่กล่าวมาข้างต้น นำมาสู่แนวคิดของ AIS Fibre  ซึ่งครอบคลุม 3 ด้าน โดยมองจากมุมของประสบการณ์คุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้บริการเน็ตบ้านที่ดีที่สุดในทุกมิติ ประกอบด้วย “เร็วกว่า (Forward)” –          ด้วยขีดความสามารถในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในแต่ละช่วงเวลา มาสร้างสรรค์บริการในฐานะมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเพื่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว เป็นรายแรกและรายเดียวในตลาดมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่วันแรกของการเปิดให้บริการ เริ่มตั้งแต่ใช้เทคโนโลยีไฟเบอร์แท้ 100%, Speed Boost เพิ่ม speed ได้แบบรายวัน, Speed toggle สลับความเร็วดาวน์โหลด/อัพโหลดได้ด้วยตัวเอง, Dual Bandwidth หรือ การแยกท่อเน็ตบ้านและการเล่นเกม เป็นต้น –          ล่าสุด สร้างมาตรฐานใหม่ในการแก้ไขปัญหาเน็ตเวิร์คเชิงรุก เพื่อให้ลูกค้าใช้งานเน็ตบ้านได้อย่างอุ่นใจ ด้วยการยกระดับการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณเครือข่าย : Network Quality Assurance จากเดิมที่เป็นการตรวจสอบสัญญาณของเครือข่ายภาพรวม มาเป็นการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของลูกค้าแต่ละครัวเรือน ตลอด 24 ชั่วโมง จากข้อมูล 4 ด้าน...

Read More

My Pet My Super Hero

โอกาสสำคัญของคุณและ Hero ตัวเก่ง เล่า “ความประทับใจและความเป็น Hero” ผ่านคลิปสั้น บอกเล่าเรื่องราวและความประทับใจที่เค้าได้สร้างการเปลี่ยนแปลง ให้กับชีวิตและยังอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดมา โดยการร่วมประกวดคลิปวีดีโอสั้นๆ เพราะคลิปวีดีโอสัตว์เลี้ยงของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงอีกหลายชีวิตที่ขาดโอกาส ลุ้นรับ Gift voucher และของรางวัลอื่นๆ มากมายมูลค่า 10,000 บาท กติกาในการประกวด จำกัดจำนวนการส่งไม่เกิน 2 คลิปวิดีโอ/ 1 ท่าน ความยาวคลิบไม่เกิน 10 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ ส่งคลิปผ่านทางเฟซบุ๊ค Petmart Chiangmai online เริ่มส่งคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Petmart เพื่อนรู้ใจคุณและน้องๆ https://buff.ly/2O5zBOc โทร. 053 838 338 เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวของคุณ...

Read More

Pin It on Pinterest