Author: May

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว (Senior Executive Education: SEE)

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ นำผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ ศึกษาดูงาน Service Innovation เสริมวิสัยทัศน์ผู้นำ สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว (Senior Executive Education: SEE) มุ่งพัฒนาทักษะการบริหารขั้นสูง เพิ่มพูนวิสัยทัศน์และเปิดประสบการณ์ใหม่ พัฒนาภาวะผู้นำก้าวทันการเปลี่ยนแปลง (Accelerated Leadership Programme) ให้กับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้นำชุมชน คณาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนเกษตรกรหัวก้าวหน้า เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร ควบคู่กับการสร้างกลไกขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มนวัตกรขององค์กรได้อย่างคล่องตัวและยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร กิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว (Senior Executive Education) หลักสูตร การบริหารนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพพื้นที่ชุมชนรองรับระบบนิเวศใหม่ที่เกื้อกูลการออกแบบบริการ (Innovation Administration for Service Design Ecosystem) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนบนฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน จัดโดยคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University Business Incubator หรือ MJUBI สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ สวทน. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารขั้นสูงที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวสามารถเข้าใจ สื่อสาร ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมให้กับกลุ่มนวัตกรของหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่ขนานกับการสร้างระบบกลไกบนฐานปฏิบัติการทางการศึกษา (Education Platform) สร้างคุณค่าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพ (Value Co-Creation) รวมถึงสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว ตามพลวัตการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางการเมือง (Political Landscape) และออกแบบปัจจัยหนุนเสริมทำให้ชุมชนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ (Political Capacity) กิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการบริการสำหรับแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ อนุกรรมการร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติมัคคุเทศก์และธุรกิจนำเที่ยว...

Read More

หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑  ณ วัดไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถานตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ชมวัดเก่าแก่อายุกว่า 150 ปี กุฎิที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์ไม้สักทอง และพระพุทธเจดีย์ 9ยอด นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอำเภอสารภี กล่าวว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่เกิดจากการที่รัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการบูรณาการ ประสานเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งนี้มีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ โดยที่ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอ  ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถาน ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้จะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน...

Read More

ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สุดยอดของดี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน เปิดตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ.พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ (ถนนนคนเดินวันอาทิตย์) นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่เกิดจากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อยกระดับสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาสในอาชีพและการจ้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน โดยการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีการบูรณาการประสานเชื่อมโยงการทำงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและกลุ่มองค์กรชุมชน ทั้งนี้มีการเปลี่ยนผ่านยุคการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน ที่มาจากการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ โดยที่ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน ไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมถึงมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งรายได้จะกระจายอยู่กับคนในชุมชน ทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (Strength with in) และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) อย่างแท้จริง การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านไชยสถานและบ้านเทพาราม ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้จะเป็นการสร้างช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มากขึ้น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการและการตลาดตลอดจนเป็นการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยความร่วมมือภาครัฐ...

Read More

เอไอเอส ขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ มอบทุนการศึกษารวม 1.7 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เอไอเอส ขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ มอบทุนการศึกษารวม 1.7 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เอไอเอส เดินหน้าจัดกิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” โดยปีนี้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน ครูและโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 220 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยมีโอกาสพัฒนาทางด้านการศึกษา เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนให้ครูและโรงเรียนนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนด้วย นางวิไล เคียงประดู่ หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการดูแลและช่วยเหลือสังคมด้วยความจริงใจมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 จากความร่วมมือของกลุ่มอินทัช ประกอบด้วย บมจ.อินทัช โฮลดิ้ง , บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) และบมจ.ไทยคม เพื่อส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน นั่นเพราะเราเชื่อว่า การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเยาวชน ผู้ซึ่งจะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต การให้ทุนการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งเสริมสร้างทุนทางปัญญา ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จในชีวิต ซึ่งตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เอไอเอสมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยและทุนสนับสนุนให้แก่ครูและโรงเรียนแล้ว 660 ทุน รวมเป็นเงิน 5,100,000 บาท สำหรับโครงการ “กลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา” ปีที่ 4 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนสนับสนุนครูจำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และทุนสนับสนุนโรงเรียนจำนวน 10 ทุน ทุนละ 50,000...

Read More

เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วังขามป้อม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี วังขามป้อม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561ณ ลานหน้าวัดวังขามป้อม ต.ดอยหล่อ อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่ นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีวังขามป้อม พร้อมด้วย นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อผู้แทนคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมเปิดงาน โดย นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมได้ดำเนินภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างตลาดใหม่และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ โอทอปเข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อำเภอดอยหล่อเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก เช่น ผาช่อ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ วัดดอยน้อย เหล่านี้จึงทำให้อำเภอดอยหล่อเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถี ถือเป็นกิจกรรมที่เตรียมความพร้อมการเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งดึงศักยภาพของชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้าและบริการชุมชนในการในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนให้รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอดอยหล่อได้ หวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านนางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีนี้ เป็นหนึ่งในโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับชุมชน สร้างรายได้ให้กระจายอยู่ในชุมชน บนพื้นฐานการสร้างสรรค์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง โดยยึดทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม ตามวัตถุประสงค์ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมชุมชนเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพชุมชนชน ไกด์ชุมชน ในกรณีการศึกษาดูงานหมู่บ้าน พัฒนาศักยแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการชุมชน ส่งเสริมการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว อีกทั้งส่งเสริมช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายในการมีการจัดร้าน กาดหมั้วครัวฮอม จำหน่ายของดีแก่ผู้เข้าร่วมงาน...

Read More

Pin It on Pinterest