Select Page

Author: May

เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกาแฟ จัดสัมมนา“ตามทันนวัตกรรมเพื่อธุรกิจกาแฟ” : เชียงใหม่เมืองกาแฟ

เชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนเมืองกาแฟ จัดสัมมนา“ตามทันนวัตกรรมเพื่อธุรกิจกาแฟ” : เชียงใหม่เมืองกาแฟ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในงานสัมมนาเรื่อง”ตามทันนวัตกรรมเพื่อธุรกิจกาแฟ” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ โดยมี ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดงาน นายนัฐพงษ์ สุตาคำ ผู้จัดการโครงการ กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ร้านยี่ปั๊ว TAPAS and แจ่ม BAR อำเภอเมือง และวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ เฮือนกาแฟ หมู่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ดร.วาปี มโนภินิเวศ พร้อมด้วย ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ เปิดเผยว่า “จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟ และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าต่ำ และติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลาง (middle income trap) ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมดิจิทัลกับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ในการผลิตสินค้าและบริการ ตามอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จึงเกิดแนวคิดการดำเนิน โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลของผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ขาย ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกาแฟ (GPS) และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมกาแฟ รวมถึงการสร้างบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคดิจิทัลสำหรับสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการจัดการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการตามแนวทาง New -S-Curve ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจทางออนไลน์ ช่วยผลักดัน ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอด บริการ ผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาไปสู่ผู้นำในตลาดโลก” ภายในงานมีการรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ การระดมสมองเพื่อรับฟังความเห็น ความต้องการ ของตลาดกาแฟในยุคปัจจุบัน การร่วมกิจกรรมเพื่อรู้จักธุรกิจตัวเอง (SWOT Serious...

Read More

“OTOP นวัตวิถี” 20 กันยายนนี้ ที่ ตลาดนัดฟ้าเพียงดาว หน้าธกส. อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ตลาดนัดฟ้าเพียงดาว ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากชุมชน เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ ของหมู่บ้านแม่แมะและหมู่บ้านปางเฟือง พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชน กว่า 40 ร้านค้า พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรม วันที่ 20 กันยายนนี้ ที่ตลาดนัดฟ้าเพียงดาว หน้าธกส. อำเภอเชียงดาว...

Read More

เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา: All Year Round Festive Season of Lanna

เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา: All Year Round Festive Season of Lanna วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน“เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา: All Year Round Festive Season of Lanna” ณ โถงทางเดินอาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.กรวรรณ สังขกร หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา (All Year Round Festive Season of Lanna)” วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้ คือ1. เพื่อคืนข้อมูล องค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยสู่สาธารณะ2. เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์การจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นล้านนาที่ถูกต้องและเหมาะสม3. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวการศึกษาและฟื้นฟูอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา 12 เดือน เส้นทางอารยธรรมล้านนา ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวและตัวชุมชน ในงานมีกิจกรรมการสาธิตหัวข้อ “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา” ถ่ายทอดวิถีชีวิตและประเพณีในแต่ละฤดูกาล ทั้ง ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน เวทีเสวนาหัวข้อ “เที่ยวตามวิถี ป๋าเวณี 12 เดือนล้านนา” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีล้านนา โดย “พ่อครูบุญศรี รัตนัง” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงดนตรีพื้นบ้าน (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) บรรเลงเพลงซอพื้นบ้านล้านนา นอกจากนี้มี นักวิชาการ...

Read More

เชิญเที่ยวงาน OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ หมู่บ้านดอยสันเกี๋ยง 20-21 กันยายน 61 นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม

ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ หมู่บ้านดอยสันเกี๋ยง ในงานพบกับผลิตภัณท์ชุมชนหมู่บ้านดอยสันเกี๋ยง ชมนิทรรศการสาธิตผลิตภัณท์สินค้า OTOP และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เชียงใหม่ หมู่บ้านดอยสันเกี๋ยง วันที่ 17 กันยายน ณ ลานอเนกประสงค์ บ้านดอยสันเกี๋ยงหมู่ 17 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และเชิญช๊อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านดอยสันเกี๋ยงและบ้านแม่ปาน ในงานตลาดนัดชุมชน วันที่ 20-21 ณ ลานอเนกประสงค์...

Read More

เอไอเอ ประเทศไทย จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “เอไอเอ ยูท คัพ 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ลุ้นพาทีมหมูป่า อะคาเดมี ร่วมชิงชัย

เอไอเอ ประเทศไทย จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชน “เอไอเอ ยูท คัพ 2018” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ลุ้นพาทีมหมูป่า อะคาเดมี ร่วมชิงชัย เอไอเอ ประเทศไทย สานฝันเยาวชนไทยมุ่งสู่เส้นทางในการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพ โดยจัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโครงการ “เอไอเอ ยูท คัพ”ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนกว่า 750 คน จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงรวมกว่า 51 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ โดยในพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ร่วมกับ นางสาวญดา วงศ์ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้าและการสนับสนุนทางด้านกีฬา เอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโครงการ เอไอเอ ยูท คัพ 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สนามฟุตบอลราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐฯต่างๆ รวมถึงโรงเรียนวชิราลัย และบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด นางสาวญดา วงศ์ทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายดูแลลูกค้าและการสนับสนุนทางด้านกีฬา เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ ‘เอไอเอ ยูท คัพ’ เป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ คำมั่นสัญญาของเอไอเอ ที่ต้องการสนับสนุนให้คนไทยมี ‘สุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้น’ (Healthier, Longer, Better Lives) โดยโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกๆปี และสำหรับปีนี้ เป็นปีที่ 7 ที่เอไอเอจัดโครงการ ‘เอไอเอ ยูท...

Read More

ที่กิน

ที่เที่ยว

ร้านค้าและบริการ

Like Us

Pin It on Pinterest