ร่วมฉลองครบรอบ 30 ปี คณะวิจิตรศิลป์ จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ “ วิถีล้านนา จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน “ (Lanna”s Path : Imagination ofrm the Past to Present)

รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   แจ้งว่า ด้วยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมของนักศึกษาปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      “ วิถีล้านนา  จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน “  ระหว่างวันที่ 6 – 23 พฤศจิกายน 2555      ณ ห้องแสดงนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     (ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์ มช.) อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่    

การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้  เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์  คณะวิจิตรศิลป์    จำนวน 5 คน   ซึ่งเป็นนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่จบการศึกษา อาทิ อาจารย์ศรีใจ กันทะวัง นางสาวสิริพร  คืนมาเมือง  นายศรัณ  สุวรรณโชติ  นายวุฒิพร  ธูปเพ็ง  และนายวิทยา  พลวิฑูรย์   ได้นำผลงานศิลปะประเภท  จิตรกรรม   สื่อผสม และการจัดวาง   จำนวน 25 ชิ้นงาน  มาจัดแสดงให้ชม  ใช้ชื่อชุดนี้ว่า   “ วิถีล้านนา  จินตนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน “

โดยชมพรี  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ห้องนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์)

        เวลา 9.00 – 17.00 น.

————————————

คณะวิจิตรศิลป์ โทรศัพท์ / โทรสาร  053-944805

Related Posts