คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการฝึกอบรม“ค่ายศิลปะเด็ก(ปิดเทอมเล็ก)”ตั้งแต่วั

CMTT มีข่าวดีๆมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้อ่านอีกแล้วครับ โดย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัด โครงการฝึกอบรม“ค่ายศิลปะเด็ก(ปิดเทอมเล็ก)”ตั้งแต่วันที่  8 – 19 ตุลาคม   2555 เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา    9.00 – 12.00 น. ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรที่เปิดอบรมประกอบด้วย จิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม เทคนิคผสม และ งานประดิษฐ์ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เยาวชนมีเวลาได้ผ่อนคลายความเครียดลงบ้าง หลังจากที่ต้องตรากตำกับการร่ำเรียนในรั้วโรงเรียนแบบเข้มข้นมาหนึ่งภาคการศึกษา  การจัดอบรมศิลปะเป็นกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด ทำให้เด็กได้มองเห็น ความดี ความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อให้เกิดความรัก อีกทั้งได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม ศิลปะจึงเป็นสิ่งฝึกให้เด็กรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีประโยชน์ สิ่งที่นักเรียนได้เกินความคาดหวังจากการเข้าร่วมโครงการนี้มีมากมาย อาทิความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ ได้ฝึกเทคนิคการวาดภาพ  ได้ลงมือวาดภาพจริง  ได้มุมมองทางด้านศิลปะมากมายและนำความรู้ไปใช้ได้จริง ได้คิดค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง การเปิดอบรมศิลปะเด็กในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะด้วยกระบวนการและเทคนิคที่สอดคล้องกับธรรมชาติพัฒนาการของวัย ตลอดจนสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ เป็นพื้นฐานที่นำไปบูรณาการในชีวิตประจำวัน โดยเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-12 ปี อัตราค่าฝึกอบรมรวมอุปกรณ์และอาหารว่าง 2500 บาท  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด)

ขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่  ณ  หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม หรือ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์ 053-944859 (คุณสุภาสิริ), 053-944833 (คุณปอย) หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.finearts.cmu.ac.th

 

Related Posts