โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ผ่านมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล JCI: The Joint Commission International

       โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล หรือ JCI (The Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้การยอมรับในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นกระบวนการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ อาทิแพทย์พยาบาลและฝ่ายบริหารทางด้านสุขภาพ โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการองค์กร ทิศทาง และภาวะผู้นําระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระบบการสื่อสารและสารสนเทศ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ามาในโรงพยาบาล จนกระทั่งผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล โดยคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคและอาการที่เป็น รวมถึงการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการดูแลรักษาเกิดผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย
พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 4 ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพและผู้อํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กล่าวว่า “การที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมการตรวจมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล หรือ JCI นั้น เพื่อเป็นการตอกย้ํา และยืนยันด้านความพร้อมของโรงพยาบาลฯ ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย และมาตรฐานการบริหารโรงพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด 14 หัวข้อ และทุกมาตรฐานต้องผ่านเกณฑ์ที่กําหนด ขาดอย่างใด อย่างหนึ่งไม่ได้และต้องมีการสํารวจมาตรฐานทุกๆ 3 ปีซึ่งประโยชน์จากการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล ทั้งนี้ประโยชน์จาก JCI ที่ผู้ป่วยจะได้รับ และเห็นชัดเจนคือ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยทั้ง 6 ได้แก่
เป้าหมายที่1 ระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง (ถูกคน) เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องและถูกคน
เป้าหมายที่2 บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วยจะต้องมีการสื่อสารระหว่างกันที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการสื่อสารข้อมูลการรักษาพยาบาล
เป้าหมายที่3 ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลและเฝ้าระวังหากมีการใช้ยาที่มีความเสี่ยงสูง
เป้าหมายที่4 ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดที่ถูกตําแหน่งถูกหัตถการถูกคน
เป้าหมายที่5 ผู้ป่วยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในทีมดูแลผู้ป่วย ญาติและผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยล้างมืออย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการนําเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วย
เป้าหมายที่6 ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม และได้รับการเฝ้าระวังในทุกจุดบริการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายของผู้ป่วยจากภาวะพลัดตกหกล้มในโรงพยาบาล
และสําหรับโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการมาเพียง 1 ปี นั้น การได้ผ่านการรับรองมาตรฐานแสดงให้เห็นถึงความพร้อมขององค์กร เป็นผลมาจากคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ และให้การสนับสนุน จึงกําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาคุณภาพองค์กรตั้งแต่แรกเริ่มดําเนินการ โดยกําหนดเป็นทิศทางหลัก และแผนในการพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้ลงมือปฏิบัติได้รวมถึงด้านบุคลากรของโรงพยาบาลฯเองที่เล็งเห็นความสําคัญ และมุ่งเน้นการให้บริการให้ผู้ป่วยปลอดภัยจึงให้ความร่วมมือ และมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง”

Related Posts