เชิญเที่ยวสงกรานต์ เชียงใหม่วันวาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 11-21 เมษายนนี้

วิถีชีวิตล้านนา การอนุรักษ์ ศาสนาและวัฒนธรรม

เชิญชวนนักท่องเที่ยว นิสิตนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรม

สืบฮีตสานฮอยผ่อกอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา

       ประเพณีสงกรานต์ หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมื่อง เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวเหนือ หรือชาวล้านนา    ซึ้งคำว่า “สงกรานต์” หมายถึง ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีใหม่ คนพื้นเมืองจะนับปีตามปีใหม่เมือง และอายุของเราจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปี จึงถือโอกาสของวันปีใหม่เมืองในการชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกาย แล้วจะเริ่มทำสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปประจำวันเกิดเพื่อขอพรพระให้เป็นศิริมงคล  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เลือกซื้อซ๊ะป๊ะ กาดมั่วคัวกิ๋น สินค้าพื้นเมือง

 สวนสัตว์เชียงใหม่จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม “งานเชียงใหม่วันวาน ณ. สวนสัตว์เชียงใหม่”  เพื่อสืบฮีตสานฮอยผ่อกอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง  และชมวีถีชีวิตของชาวล้านนา โดยมีการแต่งกายย้อนยุคบะเก่าและให้แสดงเห็นถึง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดีงามในวันวานของคนไทยในอดีตช่วงวันสงกรานต์ของล้านนาเอาไว้

ซึ่งประกอบพิธีด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจต่อไปนี้

1.        สรงน้ำพระพุทธรูปจากวัดที่มีชื่อเป็นมงคล เช่น พระบรมสารีริกธาตุ, วัดดวงดี, วัดหมื่นเงินกอง,  วัดดับภัย ฯลฯ

2.        จุ้มน้ำเย็นก๋าย จุ้มใจ๋ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูอายุและผ่อกอยเครื่องสักการะล้านนาและคัวตาน

3.        การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คีตดนตรีล้านนาและฟังจ้อย  ฟังซอพื้นเมือง

4.        ก่อเจดีย์ทราย ตัดจ้อ ตานตุงและตานไม้ก๊ำสะหลี

5.        ปี๋สะหลีปี๋ใหม่เมืองและเตียวแอ่วกาดหมั้วครัวกิ๋น สินค้าพื้นเมืองจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภค

6.        ทำบุญให้อาหารสัตว์ตามราศีเกิด

7.        ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Related Posts