นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับกรมการข้าว ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ดิ เอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า 300 คน

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง   ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษถึงทิศทางของข้าวไทยและการวางตำแหน่งการตลาดของข้าวไทยในเวทีโลกว่า ประเทศไทยจะให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวคุณภาพดีเป็นอันดับแรก และจะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยเฉพาะข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche market) ที่มีราคาสูง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่าง  ๆ  ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และคุณภาพชีวิตชาวนาไทย เพื่อพัฒนาข้าวไทยตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ด้านศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า การปลูกข้าวเพื่อป้อนตลาดโลกถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของกลุ่มประเทศผู้ผลิตข้าวอย่างอาเซียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงจัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าว ครั้งนี้ขึ้น เพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือจากนานาชาติในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โดยเฉพาะด้านเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมจะเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ด้านนี้ จึงตั้งเป้าหมายว่าจะจัดงานประชุมในลักษณะนี้ขึ้นอีกในสองปีข้างหน้า และจัดอย่างต่อเนื่อง ทั้งจะผลักดันให้องค์ความรู้เหล่านี้ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตข้าวของไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมครั้งนี้จะทำให้เกิดการยกระดับการใช้เครื่องจักรกลเกษตรให้มากขึ้น และเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมในการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่ และมีการนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปปฏิบัติในกระบวนการผลิตข้าวกันอย่างจริงจังในกลุ่มประเทศอาเซียน มิใช่ในฐานะคู่แข่งในการส่งออกข้าว แต่เป็นพันธมิตรที่ร่วมผลิตข้าวเพื่อรองรับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นตลาดโลก”  ศ.ดร. สุจินต์ กล่าวทิ้งท้าย

ฝากความคิดเห็น ...